ആം ആദ്മി പാർട്ടി
അംഗത്വ ഫോം

0 / 10
Place
ഈ അപേക്ഷാഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതുവഴി ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ അംഗമാകുന്നതിനും പാർട്ടിയുടെ നിയമാവലിയും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ചുപ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള സന്നദ്ധത അപേക്ഷകൻ അറിയിക്കുന്നു. അപേക്ഷകന് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളിൽ നിലവിൽ അംഗത്വമില്ല.

Location Details

Location